História a súčasnosť školy


Prečítaj si o histórii a súčasnosti našej školy.

Historie školy


Založenie školy 1. 9. 1968

Stredné odborné učilište strojárske má dlhoročnú tradíciu. Vzniklo pri n.p. Strojárske a metalurgické závody, ktorý zriadil toto OU na pôde bývalej učňovskej školy.

Teoretické vyučovanie sa uskutočňovalo vo vyčlenených priestoroch na treťom poschodí administratívno-sociálnej budovy podniku SMZ na Gogoľovej ulici 18 v Petržalke a odborný výcvik do roku 1970 v pôvodných dielňach Učňovského strediska na Kopčianskej ulici.

V školskom roku 1968/69 navštevovalo OU spolu 253 žiakov, ktorí boli zaradení do deviatich tried. V 1. ročníku boli zaradené tri triedy, v druhom dve a v treťom štyri triedy. Prevažnú časť tvorili žiaci pre SMZ Bratislava, ostatní (asi 40%) boli žiaci pre rôzne podniky z Bratislavy a okolia.

Sťahovanie do terajších priestorov (1975 - 1976)

Vplyvom organizačných zmien v podniku bolo odborné učilište od 1.9.1975 premenované na Odborné učilište Závodov ťažkého strojárstva a zriaďovateľom sa stalo GR ZŤS Martin.

V školskom roku 1975/76 (5.1.1976) sa Odborné učilište presťahovalo do novopostavených priestorov na Vranovskej ulici 4 a v týchto priestoroch sídli doteraz.

Od 1.9.1976 začalo experimentálne overovať výuku učebného odboru Obrábač kovov. 1.9.1979 boli prijatí prví žiaci štvorročného štúdijného odboru Mechanik nastavovač (34 žiakov). V školskom roku 1976/77 sa začalo v SOU učiť prvých 22 vietnamských občanov. Spolu sa tu vyučilo 93 Vietnamcov.

Stredné odborné učilište strojárske 1. 9. 1978

Od 1.9.1978 bolo OU zaradené do siete Stredných odborných učilíšť s názvom STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STROJÁRSKE, Vranovská 4. Zriaďovateľom bolo GR ZŤS Martin. Odborné učilište začalo zabezpečovať teoretické vyučovanie a aj odborný výcvik v jednom ucelenom komplexe.

Zmena zriaďovateľa 1. 4. 1991

Od 1.4.1991 bolo SOU delimitované pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a stalo sa samostatným právnym subjektom. SOU prešlo viacerými vývojovými etapami, ktoré boli zapríčinené zmenami osnov, štruktúry v príprave učňovského dorastu, ako i trhovým mechanizmom.

Škola v súčasnosti


Od 1. 7. 2002 je zriaďovateľom Bratislavský samosprávny kraj.
V roku 2008 sa škola premenovala na Strednú odbornú školu technickú.

SOŠT Vranovská je kvalitná stredná odborná škola s progresívnym prístupom k žiakom i poňatiu výučby. K žiakom pristupuje ako k rovnocenným partnerom, dáva im príležitosť podieľať sa na rozvoji školy a je pripravená podať im pomocnú ruku vždy, keď to potrebujú. Poskytuje skvelé odborné vzdelanie, ktoré žiakov perfektne pripraví na ich budúce povolanie.

Naši spoľahliví partneri


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Zisti si všetky dôvody.

    Rozhodni sa pre SOŠT Vranovská eště dnes.
    Prečítaj si všetky dôvody