Projekty


Projekty SOŠT Vranovská

Projekty Erasmus+


Erasmus +- KA2- STEP IN 2020-1-SK01-KA226-VET-094400 

Od jari 2021 spolupracujeme s partnermi z Talianska, Fínska, Českej republiky a Slovenska na medzinárodnom projekte STEP IN zameranom na tvorbu digitálnych materiálov pre stredné odborné školy v oblasti obrábania, hydrauliky a pneumatiky a logistiky s cieľom uľahčiť výučbu pre učiteľov a študentov, najmä počas dištančného vzdelávania.

V súčasnosti pripravujeme krátke odborné videá a online testy, ktoré pomôžu s výučbou konkrétnych tém v čase, keď sa študenti nebudú môcť zúčastniť praktických hodín alebo workshopov.

V prípade záujmu nájdete viac informácií o projekte a možnosti pripojiť sa k nám alebo využiť materiály zadarmo tu.

Medzinárodná spolupráca odborných škôl v rámci digitálneho vzdelávania
Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA226-VET-094374

Marec 2021 - online úvodné stretnutie 6 projektových tímov z piatich krajín - SK, CZ, A, D, B

Júl 2021 - Haslach, Rakúsko (Technische Fachschule Haslach Privatschule des Landes Oberösterreich)
Diskusia u guľatého stola: Potenciál digitálneho vzdelávania pre odbory s praktickým vyučovaním
3 učitelia našej školy navštívili miestnu strednú odbornú školu technickú a porovnávali podmienky výchovy a vzdelávania a vymieňali si skúsenosti k kolegami v oblasti online vyučovania počas obdobia pandémie.

Marec 2022 - stretnutie v Bruseli (partner SPRL Bohemia EU Planners)
Workshop k téme: Zapojenie aplikačnej sféry do procesu dištančného vzdelávania odborných predmetov
Diskusia u guľatého stola: Potenciál digitálneho vzdelávania pre odbory s
praktickým vyučovaním
Návšteva inštitúcií EU s prednáškami o fungovaní a kompetenciách jednotlivých inštitúcií, ktoré boli vedené v angličtine.

Máj 2022 - stretnutie v Rakúsku, PRIVATE PADAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIOZESE LINZ
Konferencia k téme: Pedagogické postupy v ére digitálneho vzdelávania
Porovnanie prechodu jednotlivých zúčastnených škôl na digitálne vzdelávanie, porovnanie možností a skúseností s online vyučovaním

Júl 2022 - stretnutie našich partnerov u nás v Bratislave
Panelová diskusia: Rovnaké príležitosti v digitálnom vzdelávaní pre odbory s praktickým vyučovaním
Predstavenie odborov s vysokým podielom praxe a výmena skúseností pri digitálnom vzdelávaní týchto odborov.

December 2022 - plánované stretnutie v Nemecku TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF
Exkurzia: Implementácia moderných technologických laboratórií do digitálneho edukačného procesu

Január 2023 - Finálne stretnutie u lídra projektu sa uskutoční v jeho priestoroch, ktorými je Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborne přípravy, Sezimovo Ústí

Projekty Erasmus+


Mobilita KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

V rámci projektu sa naši žiaci dostanú postupne do týchto lokalít:

29.3.2022 - 26.4.2022 Sicília
19.4.2022 - 17.5.2022 Španielsko
Máj 2022 Portugalsko
Jún 2022 Česko 

Image

Participatívny rozpočet


Financované s podporou zriaďovateľa
Bratislavský samosprávny kraj

Termín realizácie: 1. apríl 2022 – 31. október 2022

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha meniť školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia, rozhodovania a realizácie. Participatívny rozpočet pomáha budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy, ako aj posilňuje vzájomnú dôveru. Zavádzanie procesu participatívneho rozpočtu v prostredí strednej školy otvára v oblasti vzdelávania novú tému, ktorou je participácia. Súčasťou programu je preto zavádzanie nových vzdelávacích modulov do procesu výučby. Zámerom je testovať a overiť možnosti využitia metód neformálneho vzdelávania ako súčasť vzdelávacieho procesu v rámci bežného vyučovania či medzipredmetových vzťahov

Image

Vzdelávacia aktivita


Naši učitelia sa zúčastňujú vzdelávacej aktivity

Štátneho pedagogického ústavu s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých (ďalej len „Slovenská akadémia“) v rámci preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Časový harmonogram: október 2021 - máj 2022

V akčnom pláne si tím stanovil nasledujúci víziu, ktorej výsledkom je

Škola s fungujúcimi demokratickými a inkluzívnymi postupmi a rešpektovaním potrieb všetkých cieľových skupín

Image

História a súčasnosť školy

Prečítaj si o SOŠT Vranovská
Prečítaj si o o histórii a súčasnosti