Rada školy


Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Voľby do Rady školy


Funkčné obdobie súčasnej Rady školy uplynie dňa 9.júla 2024.

Na základe listu zriaďovateľa školy, BSK, zo dňa 11.4.2024, informujeme o vyhlásení volieb členov rady školy.

Informácie sú uvedené v priloženom liste a v priestoroch školy.

Poverenie na voľby do Rady školy

Členovia Rady školy


Ing. Róbert Uzsák – predseda ŠR (pedagóg)
Mgr. Mitko Lambev – podpredseda ŠR (pedagóg)
p. Marek Répasi – člen (rodič)
p. Peter Ježo – člen (rodič)
p. Roman Zbaviteľ – člen (rodič)
Nina Ježová – člen (predseda Školského parlamentu)
Mgr. Katarína Pecárová – člen (nepedagogický pracovník)
p. Branislav Bánsky – člen (zamestnávateľ)
p. Polat Elalmis – člen (BSK)
PaedDr. Igor Mariančík – člen (BSK)
p. Milan Polešenský – člen (BSK)

Činnosť Rady školy


Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
Rada školy:

 1. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
 2. navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,
 3. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods.7 SNR č. 596/2003 Z.z. a to najmä :
 • k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 • k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánov, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
 • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy,
 • k správe o výsledku hospodárenia školy,
 • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky.

Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy :

 • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov,
 • tajným hlasovaním odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy: zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.
Štatút Rady školy na stiahnutie

Kontakt

skola@sostvranovska.sk

Kontaktné informácie pracovníkov školy