Školský parlament


Reprezentujeme žiakov školy a zastupujeme ich záujmy.

Školský parlament
2023 - 2024

Predseda školského parlamentu
Nina Ježová - II.X

Členovia
Aleš Beran - I.A
Patrik Ratkovský - I.A
Vladyslav Baranets - II.MN
Tymofii Folomkin - II.MN
Andrii Mozzhov - II.MN
Mathias Erik Ibolya - II.X
Daniela Hrnčiariková - I.B
Simona Galánková - II.X

Školský rok 2022 - 2023

 • Predseda školského parlamentu - Arnošt (Endy) Kubeš - III.MN

 • Členovia - Kristián Plavčan - III.MN, Filip Peciar - II.MN, Pavol Kotrč - III.MN, Samuel Tóth - III.MN, Andrii Mozzhov - I.MN, Luan Streli - I.MN, Kiara Markaj - I.X, Nina Ježová - I.X

  - pokračujeme v sieťovaní s inými školskými parlamentmi
  - zúčastňujeme sa na školeniach pre členov školského parlamentu organizovaných BSK a Bratislavským mládežníckym parlamentom
  - učíme sa presadzovať svoje názory asertívne, presadzovať demokratické princípy a inklúziu
  - organizujeme prvý deň pre budúcich prvákov Nová etapa spolu so spolupracujúcimi firmami na odbúranie stresu z nového prostredia a zoznámenie sa už pred letom 🙂

Školský rok 2021 - 2022

 • prvé demokratické voľby členov do žiackej školskej rady v októbri 2021 (zahŕňali informovanie všetkých žiakov o zmysle práce v žšr, kampaň kandidátov za členov, voľby
 • učíme sa vytvárať plán činnosti na najbližší rok a rozpočet
 • zmena štatútu z dôvodu premenovania žiackej školskej rady na školský parlament (spôsobené zmenou zákona  § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • 10.3.2021 - zapojili sme sa do Participatívneho rozpočtu (
 • 1. apríl 2022 - Zblázni sa s Vranovskou - celodenné podujatie pre všetkých žiakov školy - spojené s charitatívnou zbierkou pre Ukrajinu v spolupráci s Človek v ohrození

Školský rok 2020 - 2021

 • málo stretnutí z dôvodu prechodu na dištančné vzdelávanie
 • jún 2021 - dvojdňové stretnutie členov žiackej školskej rady - tvorba nového štatútu v súlade s legislatívou

Školský rok 2019 - 2020

Po prvom roku fungovania a učenia sa demokratických princípov, ako je spolurozhodovanie, zodpovednosť, participácia - zapojenie sa do Výzvy o účasť na medzinárodnom podujatí EYE v Štrasburgu, kde sme ako jediná škola zo Slovenska získali dotáciu z Európskej komisie na cestu a ubytovanie. Podujatie sa malo uskutočniť v máji 2020, avšak z dôvodu pandémie sa zrušilo.

Školský rok 2018 - 2019

 • september 2018 - vznik žiackej školskej rady na škole - prvotný štatút
 • mapovanie potrieb žiakov, ich priorít a záujmov. 
 • leto 2019 - rekonštrukcia WC v škole - na naliehavý podnet žiackej školskej rady sa podarilo vedeniu školy získať peniaze na rekonštrukciu WC v škole
Zápisnice zo stretnutí

Čo hovorí zákon


 1. Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.
 2. Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.
 3. Školský parlament má najmenej 5 a najviac 11 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na ustanovujúcej schôdzi. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
 4. Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli školy. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.
 5. Predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
 6. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
 7. Školský parlament
  • sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
  • volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
  • odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
  • prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
  • podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.
 8. Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.
 9. Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 10. Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.